Inschrijving

21 jan. 2022

Om de artsenijbereidkunde wettig uit te oefenen, moet elke apotheker het betrokken wettelijk diploma bezitten, een visum van de FOD Volksgezondheid hebben gekregen en op de lijst van de Orde der Apothekers ingeschreven zijn.

De artsenijbereidkunde uitoefenen zonder aan één van deze voorwaarden te voldoen, wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde, wat strafbaar is.

Inschrijvingsprocedure

Betreffende de inschrijving op de lijst van de Orde der Apothekers moet de aanvraag ingediend worden bij de Provinciale Raad van de woonplaats (waar de titularis de voornaamste bedrijvigheid uitoefent of waar de andere apothekers verblijven). De Raad moet beslissen over de aanvraag binnen een maand na ontvangst ervan. Een apotheker mag enkel beginnen te werken vanaf het moment dat zijn inschrijving op de lijst geacteerd is door de Provinciale Raad.

De inschrijving bij de Orde gebeurt online of op de betreffende Provinciale Raad.

Voor meer informatie betreffende de inschrijving bij de Orde raadpleeg de sectie inschrijving van de website.

Wijziging van de gegevens van de apotheker

Elke wijziging in post- of e-mailadres, telefoonnummer of functie moet zo snel mogelijk worden gemeld aan de voorzitter van de Provinciale Raad op wiens lijst men is ingeschreven.

De wijzigingen van de contactgegevens kunnen nu direct online door de apotheker zelf worden uitgevoerd via de persoonlijke pagina. Ze moeten gevalideerd worden door de Provinciale Raad vóór dat ze effectief op de lijst ingeschreven zijn.

Weglating van de lijst

Een apotheker die niet meer wenst ingeschreven te zijn op de lijst van de Orde der Apothekers moet schriftelijk (per brief of per mail) zijn weglating vragen aan de voorzitter van de Provinciale Raad op wiens lijst hij is ingeschreven op de datum van het verzoek.

De weglating van de lijst heeft als gevolg dat de apotheker vanaf dat moment de artsenijbereidkunde niet meer mag uitoefenen. Hij zal zijn functie als apotheker maar opnieuw kunnen opnemen na een nieuw verzoek tot inschrijving op de lijst van de Provinciale Raad waarvan hij zal afhangen op de datum van het verzoek en na de goedkeuring ervan door de Provinciale Raad.

Wanneer een apotheker, die is ingeschreven op de lijst van de Orde, met pensioen gaat en niet meer wenst ingeschreven te zijn, is het belangrijk dat hij zijn weglating vraagt. De weglating is immers niet automatisch. Een gepensioneerde apotheker die echter nog enkele dagen per jaar als apotheker wenst te werken, zoals wettelijk is toegelaten, moet ingeschreven zijn op de lijst en de jaarlijkse bijdrage betalen (waarvan het bedrag wordt herzien na 65 jaar).