Nieuw KB aangaande de elektronische sigaret

11 jan. 2017
  • Home
  • Nieuw KB aangaande de elektronische sigaret

Naar aanleiding van de publicatie van het Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten (B.S., 17 november 2016), wenst de Nationale Raad te herinneren aan zijn advies van 4 juli 2016.

Het Koninklijk besluit van 15 februari 2016, waarvan sprake in dit advies en dat werd geschorst door de Raad van State, als gevolg van het beroep ingesteld door fabrikanten van elektronische sigaretten wordt opgeheven en vervangen door het nieuw K.B.

De nieuwe tekst bevat enkele herformuleringen die tot doel hebben tegemoet te komen aan het schorsingsarrest van de Raad van State van 8 april 2016 (n° 234.324)[1] alsook de eisen inzake de gezondheidswaarschuwingen, die op de verpakkingseenheden en de buitenverpakkingen van nicotine houdende elektronische sigaretten moeten staan, te versterken (art. 5).

Net zoals het vorig K.B., spreekt de nieuwe tekst zich echter niet uit over “de plaats waar de e-sigaret mag verkocht worden noch over eventuele voorwaarden die aan de verkoop verbonden zijn”. De Nationale Raad bevestigt dus dat “vanaf het ogenblik dat deze apparaten voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals ze gedefinieerd zijn, niets, in principe, de aflevering van de elektronische sigaret in de officina tegenhoudt, en dit in het belang van de gezondheid van de patiënt”.

Het nieuw besluit treedt in werking op 17 januari 2017.

[1] Voornamelijk, vermindering van het bedrag van de vergoeding (van 4 000 € tot 165 €) die de fabrikant of invoerder van elektronische sigaretten en navulverpakkingen die een kennisgeving bij de FOD Volksgezondheid moet indien voor elk van dergelijke producten die hij/ze voornemens is in de handel te brengen, moet betalen.