Draagwijdte van art. 31 van de deontologische Code

12 aug. 2015
  • Home
  • Draagwijdte van art. 31 van de deontologische Code

De Nationale Raad acht het noodzakelijk de draagwijdte van artikel 31 van de deontologische Code te verduidelijken teneinde elke dubbelzinnigheid te vermijden.

Artikel 31 van de deontologsiche Code, zoals ingevoerd in 2010 in de deontologische Code, luidt als volgt :
“De apotheker dient het geneesmiddel zo snel mogelijk na de voorlegging van het voorschrift of na het verzoek door de patiënt af te leveren. Hij mag de aflevering van het geneesmiddel niet weigeren om redenen van economische aard. Evenmin mogen redenen die verband houden met de persoon van de patiënt, of de aard van het product, een rol spelen in de aflevering. Enkel het belang van de patiënt en van de volksgezondheid moeten in aanmerking genomen worden.”

Dit artikel werd oorspronkelijk in de deontologische Code ingelast omwille van de bezorgdheid van de Nationale Raad m.b.t. de weigering van sommige apothekers om een voorschrift uit te voeren dat betrekking had op dure geneesmiddelen of op geneesmiddelen die een kleine winstmarge genereren. De prijs van het geneesmiddel mag volgens de Nationale Raad geen motief zijn om te weigeren het af te leveren/te bestellen.

Er heerst een zekere verwarring betreffende artikel 31 van de deontologische Code. Sommigen beweren dat dit artikel kan worden geïnterpreteerd in die zin dat het zou verbieden de aflevering aan een patiënt te weigeren om “redenen van economische aard” die verbonden zijn met de financiële toestand van de patiënt.

Dit artikel zegt nochtans niet dat de apotheker niet mag weigeren het geneesmiddel af te leveren omwille van het feit dat de patiënt de prijs ervan niet kan betalen. Volgens de Nationale Raad is de apotheker, die geconfronteerd wordt met een patiënt die financiële moeilijkheden van voorbijgaande aard kent, vrij om daarvoor open te staan en om eventueel voorlopige oplossingen voor te stellen aan de patiënt. In geval van zware financiële moeilijkheden bestaan er in België organisaties die de gezondheidszorgen van kansarme personen ten laste nemen.