Voor meer informatie betreffende de inschrijving bij de Orde der Apothekers, zie hieronder (laatste update: 13/05/2024).

Registreer

Registreren bij de Orde der Apothekers

Start uw inschrijving

Aanmelden

Vervolledig uw registratie

Vervolledig uw registratie

Inschrijving bij de Orde der Apothekers

De wettelijke voorwaarden om de artsenijbereidkunde in België te mogen uitoefenen zijn de volgende:

  • Houder zijn van een wettelijk diploma van apotheker;
  • Het bekomen van een visum bij de FOD Volksgezondheid;
  • Het bekomen van de inschrijving op de lijst van de Orde der apothekers.

Het visum-nummer wordt door FOD Volksgezondheid, via een digitale link, rechtstreeks doorgestuurd naar de Orde der Apothekers (voor alle vragen met betrekking tot het visum: visa@health.fgov.be).

De inschrijving op de lijst van de Orde is de laatste formaliteit die vervuld moet worden, zonder dewelke een apotheker niet toegelaten is om zijn beroep uit te oefenen. De inschrijving is gratis en behoort tot de bevoegdheid van de Provinciale Raden van de Orde (raadpleeg hun pagina op de website voor hun contactgegevens).

De aanvraag

De inschrijving gebeurt online (met automatische toekenning van de bevoegde Provinciale Raad in functie van de ingevulde gegevens) of op het secretariaat van de betreffende Provinciale Raad:

  • Als titularis: in de provincie waar de apotheek gevestigd is.
  • Als niet-titularis: in de provincie waar de apotheker gedomicilieerd is.

Een papieren of elektronisch formulier moet ingevuld en ondertekend worden. Verschillende documenten waarvan de lijst verschilt in functie van de situatie van de apotheker, moeten bijgevoegd worden:

A.EER onderdaan (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of Zwitser
A.1. Met een in België behaald diploma
A.2. Met een in de EER (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of in Zwitserland behaald diploma
A.3. Met een buiten de EER (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of buiten Zwitserland behaald diploma

B. Geen EER onderdaan (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of Zwitser
B.1. Met een in België behaald diploma
B.2. Met een in de EER (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of in Zwitserland behaald diploma
B.3. Met een buiten de EER (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of buiten Zwitserland behaald diploma

In geval van online inschrijving is het mogelijk om de aanvraag ten allen tijden tijdelijk op te slaan en om de gegevens of documenten aan te vullen op een later tijdstip. De documenten moeten geüpload worden in Word- of pdf-formaat. Het is pas wanneer de aanvraag tot inschrijving volledig is dat deze kan worden doorgestuurd.

De behandeling van de aanvraag

Het dagelijks bestuur (Bureau) van de Provinciale Raad gaat na of de inschrijvingsvoorwaarden zijn vervuld en legt het dossier over aan de Provinciale Raad.

De Provinciale Raad beslist over de aanvraag binnen een maand na de ontvangst ervan (bij gebreke hieraan kan de betrokken apotheker, bij een aan de voorzitter van de Raad van Beroep gerichte aangetekende brief, zijn verzoek bij die Raad aanhangig maken). Voor de pas afgestudeerden worden de inschrijvingen geacteerd tijdens een buitengewone zitting van de Raad (de data van de zittingen van de Provinciale Raden worden gepubliceerd op hun pagina op de website).

Zolang de Provinciale Raad niet over de aanvraag heeft beslist, is er geen wettige uitoefening van de artsenijbereidkunde mogelijk. Hieruit volgt dat het noch de datum van het diploma, noch de datum van neerlegging van de inschrijvingsaanvraag is die de begindatum van de uitoefening van de artsenijbereidkunde bepaalt doch enkel en alleen de datum van de beslissing van de Provinciale Raad waarbij de inschrijving bij de Orde der Apothekers wordt toegelaten.

In geval van weigering of uitstel van de inschrijving op de lijst, kan een beroep worden ingesteld bij de Raad van Beroep binnen 30 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing. Het beroep wordt bij aangetekende brief gestuurd aan de voorzitter van de Provinciale Raad, die de beslissing heeft gewezen.

Heeft u vragen? Wij staan klaar om u te helpen. Klik hier om uw vraag te stellen of neem contact op met de bevoegde Provinciale Raad (hun contactgegevens worden vermeld op hun pagina op de website).


Nuttige referenties: