Gezondheidszorgberoepen: belangrijke nieuwigheden enkele voor de apothekers

21 jun. 2024
  • Home
  • Nieuws
  • Gezondheidszorgberoepen: belangrijke nieuwigheden enkele voor de apothekers

Beheersing van één van de nationale talen

Sinds 10 juni 2024 moeten alle gezondheidszorgbeoefenaars, waaronder de apothekers, “te allen tijde” één van de nationale talen voldoende beheersen “om [hun] beroep op een kwaliteitsvolle manier te kunnen uitoefenen”.

Deze beheersing van de “spreekvaardigheid” komt overeen met het niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. De “schrijfvaardigheid” vereist een niveau B2. De federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg zal indien nodig het taalvaardigheidsniveau van de beroepsbeoefenaar controleren.

De apothekers die een visum wensen te bekomen vanaf 10 juni 2024 moeten bovendien aantonen dat ze voldoende kennis hebben van één van de nationale talen opdat de federale overheid een visum zou kunnen afleveren, door middel van:

  • Ofwel een diploma van secundair, hoger of universitair onderwijs van een Nederlandstalige, Franstalige of Duitstalige instelling;
  • Ofwel een certificaat van het vereiste niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen.

De desbetreffende documenten moeten bijgehouden worden in de portfolio van de apotheker.

Voor meer details, zie de kwaliteitswet van 22 april 2019 (art. 11-11/3).

Farmaceutisch-technisch assistenten

Een nieuw Koninklijk besluit dat het beroep van farmaceutisch-technisch assistent reglementeert werd aangenomen op 29 januari 2024.

Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen de assistenten gericht op de publieke apotheek en de assistenten gericht op de ziekenhuisapotheek. De lijst van handelingen die aan hen kunnen worden toevertrouwd door een apotheker werd uitgebreid invergelijking met de vorige versie en is nu verschillend in functie van de oriëntatie.

De assistenten die erkend zijn op basis van het vorige Koninklijk besluit (dat dateert van 5 februari 1997) worden ambtshalve erkend voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek op basis van het nieuwe besluit. Ze kunnen een erkenning als farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek aanvragen als zij kunnen aantonen dat zij sinds 22 maart 2021 gedurende minstens drie maanden ononderbroken en continu in een ziekenhuisapotheek hebben gewerkt (stage niet meegerekend).

Verpleegkundigen voorschrijvers

De hervorming van de verpleegkunde, die op 9 juni 2024 in werking is getreden, voorziet in de mogelijkheid voor de verpleegkundigen om geneesmiddelen en gezondheidsproducten eventueel autonoom voor te schrijven. Deze mogelijkheid moet nog worden ingevoerd bij Koninklijk besluit.

De apothekers zullen daaraan in de toekomst aandacht moeten besteden.