Brievenbus van mutualiteit in de officina

04 aug. 2008
  • Home
  • Brievenbus van mutualiteit in de officina

De Nationale Raad werd gevraagd haar standpunt kenbaar te maken aangaande het recente initiatief van een aantal mutualiteiten om brievenbussen te plaatsen in bepaalde apotheken waarin de patiënten hun getuigschriften betreffende medische verstrekkingen kunnen deponeren met het oog op terugbetaling.

Het betreft hier in feite een situatie waarin mutualiteiten hun verzekeringsdiensten gaan aanbieden in de officina van de apotheker. Dit is manifest in strijd met artikel 76 van de deontologische code dat de apotheker verbiedt om bepaalde ruimten in zijn officina, onder welke voorwaarden dan ook, ter beschikking te stellen van derden (in casu de mutualiteit).

Bovendien rust op de apotheker de verplichting om zijn patiënten op gelijke wijze te behandelen, ongeacht hun overtuigingen. Artikel 17 van de deontologische code stelt immers “De apotheker streeft ernaar de belangen van de patiënt te dienen door zijn bekwaamheid en toewijding zonder enige vorm van discriminatie in dienst te stellen van iedereen”. Het is dan ook niet aanvaardbaar dat men specifieke diensten zou gaan toelaten ten aanzien van een aantal patiënten van de officina, met name dezen die, voornamelijk uit ideologische overwegingen, bij de betrokken mutualiteit zijn aangesloten.

De Nationale Raad brengt haar stanpunt tevens ter kennis aan de betrokken mutualiteiten, met verzoek deze praktijken onmiddellijk stop te zetten.